Regulamin sprzedaży i korzystania z serwisu

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad regulujących korzystanie z serwisu internetowego pod adresem malwina-aisha.care oraz zasady sprzedaży oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem.
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym https://malwina-aisha.care/
 3. Administrator – administratorem i właścicielem Serwisu Internetowego jest Malwina Aisha Dementia Practitioner, TN33 0AF BATTLE, 1 High Street, United Kingdom zwanym dalej Administratorem
 4. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu Internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W niniejszym Regulaminie Klientem będziemy określali każdego kto przegląda strony Serwisu Internetowego, dokonuje zakupów Usług Szkoleniowych, zakupów Serwisów czy zapisuje się na płatne, czy bezpłatne biuletyny informacyjne.
 5. Oferta – aktualna oferta cenowa, która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, wymagania techniczne i inne warunki realizacji usługi.
 6. Usługi Szkoleniowe – usługi świadczone przez Administratora opisane szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 7. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Usług Szkoleniowych i Serwisów na warunkach określonych w Regulaminie oraz Ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu Internetowego poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie Internetowym i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia lub przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora.
 8. Umowa – umowa cywilnoprawna do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych lub Serwisów. Integralną częścią Umowy jest Polityka Prywatności, Regulamin i Oferta.
 9. Treści – wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wiadomości poczty elektronicznej z adresów e-mail Serwisu Internetowego, dostępne w Materiałach Szkoleniowych, a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej i Serwisów.
 10. Materiały Szkoleniowe – wszelkie materiały w formie drukowanej, plików tekstowych, transmisji on-line, plików wideo lub plików audio przekazywane Klientowi przez Administratora w ramach realizacji Usługi Szkoleniowej.
 11. Trener – osoba prowadząca szkolenie.
 12. Serwis – każda usługa świadczona w formie elektronicznej (e-usługa) świadczona przez Administratora lub kupowana przez Serwis Internetowy
 13. Profil Klienta – zestaw danych wprowadzonych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie Internetowym, a także dane o złożonych zamówieniach, dokonanych płatnościach, aktywnych Serwisach Klienta dostępnych w panelu klienta, po podaniu danych autoryzacyjnych.

§ 2 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz świadczenia Usług Szkoleniowych oraz Serwisów przez Administratora.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
 3. Każdy Klient składający Zamówienie w Serwisie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą na którą składa Zamówienie.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem Internetowym to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z dowolnym Serwisem są każdorazowo określane w Ofercie.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronach Serwisu Internetowego. Informacje dotyczące odpowiednich Serwisów będą dostępne po zalogowaniu się do Profilu Klienta.
 7. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań do prawidłowego działania Serwisu Internetowego i Serwisów.

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Zamówienie można złożyć poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie Internetowym i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres określony w Ofercie. W przypadku składania Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania od Administratora wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 2. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności Klient dokonuje płatności on-line na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. W przypadku niektórych Usług Szkoleniowych i Serwisów nie będzie dostępna płatność on-line. W takim przypadku Klient otrzyma informację o numerze konta Administratora, na które należy dokonać płatność. Wiadomość w takim przypadku zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 3. Każde Zamówienie może być weryfikowane w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych i Serwisów następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności lub bezpośrednio przelewem na konto Administratora.
 5. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną oraz Serwisów, wtedy po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług Szkoleniowych i Serwisów niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Materiałów Szkoleniowych przesyła je w ciągu 14 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z rachunkiem, o ile żądanie jego wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.
 6. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient po złożeniu Zamówienia ma możliwość dokonania płatności częściowej w wysokości 20% wartości Usługi Szkoleniowej do 3 dni po zakupie. Pozostała część płatności powinna być dokonana nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia podanym w Ofercie oraz wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 7. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego lub szkolenia on-line, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza niż 4 osoby
  b) zmiany miejsca szkolenia – z zastrzeżeniem że szkolenie odbędzie się w tym samym mieście, które zostało podane w odpowiedniej Ofercie
  c) modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie
  d) zaproponowania Klientowi następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Administratora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia
 8. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 3 pkt. 7a , Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 7 dni przed terminem szkolenia. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.
 9. Przy zaistnieniu zdarzeń opisanych w § 3 pkt. 7b i § 3 pkt. 7c, Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ani dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.
 10. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 3 pkt. 7d Administrator powiadomi niezwłocznie Klienta o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po złożeniu Zamówienia. Klient ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należność za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu.
 11. Podczas procesu składania Zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych i Serwisów Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, biuletynów jak również uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach stacjonarnych i warsztatach.
 12. Niektóre Serwisy mogą wymagać dodatkowej konfiguracji i w takim przypadku Administrator ma czas do 7 dni roboczych na uruchomienie Serwisu po opłaceniu zamówienia przez Klienta.

§ 4 Zakres Świadczenia Usług Szkoleniowych i Serwisów

 1. W zależności od konkretnej Oferty przedstawionej w Serwisie Internetowym, Administrator może świadczyć Usługi Szkoleniowe w następujący sposób:
  a) w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego
  b) w formie usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dostęp do nagrań audio lub wideo lub transmisji on-line)
 2. W przypadku Usług Szkoleniowych świadczonych formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Klient każdorazowo składając Zamówienie, przyjmuje Ofertę umieszczoną na stronach Serwisu Internetowego. Usługa Szkoleniowa w takim przypadku dotyczy konkretnego zakresu, terminu i miejsca szkolenia, a także innych warunków uczestnictwa szczegółowo opisanych w Ofercie.
 3. W przypadku Usług Szkoleniowych i Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, Administrator świadczy Usługi Szkoleniowe i Serwisy, oferowane na stronie Serwisu Internetowego, pod domeną malwina-aisha.care lub poprzez platformy do transmisji on-line lub poprzez platformy do udostępniania nagrań audio i wideo.
 4. Realizacja Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści Oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio:
  a) za pośrednictwem Internetu (on-line),
  b) za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,
  c) na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.
 5. W przypadku Usług Szkoleniowych i Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, Administrator nie zapewnia Klientowi indywidualnych konsultacji drogą poczty elektronicznej, czy też w jakikolwiek inny sposób.
 6. W przypadku dostawy Materiałów Szkoleniowych w formie pisemnej oraz utrwalonych na nośnikach wideo, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.
 8. Klient ma prawo do korzystania z wykupionych Serwisów w okresie na jaki dany Serwis został wykupiony i opłacony
 9. Klient ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisów na własny użytek niekomercyjny i korzysta z Serwisów wyłącznie na własne ryzyko
 10. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystanie treści Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Serwisów w jakiejkolwiek formie innej niż użytek prywatny, bez pisemnej zgody Administratora.
 11. Klient we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie:
  a) sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z Serwisów
  b) dostęp do sieci Internet (jeżeli jest niezbędny do poprawnego działania Serwisu)

§ 5 Majątkowe Prawa Autorskie, Licencje

 1. Dostarczane Klientom Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Materiałów Szkoleniowych.
 3. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora lub Trenera (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Informacje podane na stronach Serwisu Internetowego, a także dostarczane za pomocą Serwisu Internetowego i poczty e-mail, poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
 5. W przypadku Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego lub w formie transmisji on-line, Klient nie ma prawa rejestrować szkolenia przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.
 6. Wszelkie prawa autorskie i prawo własności Serwisów przynależą wyłącznie do Administratora.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie któregokolwiek z elementów Serwisu Internetowego oraz Serwisów, w tym elementów graficznych oraz ich układu, czy kompozycji, łącznie z zawartą treścią, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi, za wyjątkiem sytuacji, na które Administrator wyraził pisemną zgodę.

§ 6. Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane w Serwisie Internetowym w postaci tekstu ujednoliconego.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego Regulaminu.
 4. Oferty specjalne oraz promocje mogą wprowadzać dodatkowe warunki do Regulaminu. Zakup na podstawie takich ofert jest jednoznaczny z akceptacją zarówno Regulaminu jak i warunków zawartych w konkretnej ofercie specjalnej.

§ 7. Zwrot

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczenia Usług Szkoleniowych i Serwisów rozpoczęto, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,
  b) dotyczących nagrań audio i wideo oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu.
 4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Usług Szkoleniowych i Serwisów.

§ 8. Pobieranie Danych

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności znajdującą się na stronie Serwisu Internetowego w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy.
 2. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania Umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Administratora, wynikających z rozwiązanej Umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 6. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia przez Administratora (tj. realizacji Usługi Szkoleniowej, świadczenia Serwisu, dostarczenia Klientowi Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń).

§ 9. Ceny

 1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych i Serwisów podawane są każdorazowo w Ofercie w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

§ 10. Reklamacje i rezygnacje

 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, który są konsumentami.
 2. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora malwina.aisha@gmail.com
 3. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Reklamacja” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  a) jakości technicznej zapisu Materiałów Szkoleniowych,
  b) dostawy Materiałów Szkoleniowych,
  c) uszkodzeń nośników wideo, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego na których dostarczane są Materiały Szkoleniowe,
  d) innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy Serwis Internetowy
 5. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.
 7. Uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
 8. Klient może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Klient powinien wysłać stosowną informację do Administratora w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres malwina.aisha@gmail.com . W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Administrator zwróci Klientowi w ciągu 7 dni już zapłacone należności za szkolenie. Zwrot nastąpi na konto Klienta, które powinno zostać podane w wiadomości o rezygnacji. Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 7 dni przed terminem szkolenia, wtedy Administrator może obciążyć Klienta opłatą w wysokości do 20% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Klienta.
 9. Klient może zrezygnować z zamówionego Serwisu. W przypadku chęci rezygnacji Klient powinien wysłać stosowną informację do Administratora w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres malwina.aisha@gmail.com . W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego Serwisu dotyczy rezygnacja. W takim przypadku Administrator nie zwraca Klientowi opłaty wniesionej z góry za niewykorzystany okres. W przypadku Serwisów opłacanych w okresach miesięcznych rezygnacja skutkuje z pierwszym dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym Administrator otrzymał stosowną informację.
 10. Zaleganie z opłatami za zamówiony Serwis za okres dłuższy niż 14 dni traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy przez Klienta bez podania przyczyny. Administrator może usunąć w takim przypadku dane z Profilu Klienta.

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie Treści zawarte w Serwisie Internetowym, Materiałach Szkoleniowych, biuletynach, wiadomościach poczty elektronicznej a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej i w Serwisach mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych Treści podejmowane są na odpowiedzialność Klienta.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku wykorzystania Treści przekazywanej przez Serwis Internetowy, a także w ramach Usługi Szkoleniowej i świadczonych Serwisów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła do swojego Profilu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Serwisów.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konserwacji i aktualizacji Serwisów w każdym momencie i w tym czasie Serwis może być niedostępny dla Klienta. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Serwisu dla Klientów.
 6. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Serwisów spowodowane przez przyczyny niezależne od Administratora, w tym między innymi:
  a) brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Klienta a serwerami danego Serwisu
  b) nieprawidłowe działanie urządzeń i oprogramowania używanych przez Klienta
  c) nie spełnienie przez Klienta wymagań dotyczących oprogramowania po stronie Klienta niezbędnego do prawidłowego działania Serwisu, opisanego w regulaminie i konkretnej Ofercie
  d) awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Serwisów
  e) zdarzenia o charakterze siły wyższej
  f) działanie osób trzecich

Polityka prywatności